360. Rijksweg 15, gedeelte Ressen - A12

Het voornemen betreft de mogelijke doortrekking van de A15 door de Over-Betuwe tussen het knooppunt Ressen en de A12 (Arnhem – Oberhausen).    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-1991 Datum kennisgeving
10-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
11-07-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-03-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-03-1996 Kennisgeving MER
29-03-1996 Ter inzage legging MER
20-06-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De doortrekking van de A15 hangt samen met de Betuweroute1

Naar het oordeel van de Commissie bevatte het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de wenselijkheid (‘nut en noodzaak’) van de doortrekking van de A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12.

Als tot doortrekking van de A15 zou worden besloten, verschaft het MER voldoende informatie over de daarmee verbonden gevolgen voor het milieu om bij de keuze uit de diverse tracéalternatieven het milieubelang volwaardig te laten meewegen. Wel zou, volgens de Commissie, de inpassing van de weg en de precieze milieugevolgen daarvan voor het ontwerp-tracébesluit (OTB) nog nader moeten worden uitgewerkt.

Op 4 oktober 1996 hebben beide ministers een standpunt ingenomen: de noodzaak om de A15 door te trekken is er vooralsnog niet. De A15 (Ressen – A12) blijft wel onderdeel van het hoofdwegennet als aangeduid in het Structuurschema Verkeer en Vervoer 2.

Nadat de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervoor toestemming had verleend, nodigde in juli 2001 de provincie bouwbedrijven uit voor een publiek-privaat samenwerkingsproject om de verbinding van Bemmel naar Zevenaar door te trekken en aan te sluiten op de A12.

 

1 Zie project 330. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof
ir. Bas de Koning
dr. Rien Reijnen
dr. ir. Evert de Ruiter
prof. drs. Vervloet

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 31 aug 2007