3603. Omgevingsvisie Ede

De gemeente Ede stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van Ede tot 2040. De visie gaat onder andere in op woningbouw, bedrijvigheid en duurzame energie. Een groot deel van Ede ligt in Natura 2000-gebied Veluwe. Daarom is natuur ook een belangrijk onderwerp in de omgevingsvisie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan op de leefomgeving onderzocht in een omgevingseffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
23-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-2021 Ter inzage legging MER
15-02-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Dit rapport vergelijkt mogelijke toekomstbeelden, die verschillen in bijvoorbeeld de ruimte voor woningbouw, bedrijven, de inzet op duurzame energie en natuurontwikkeling. De keuzes in de omgevingsvisie scoren positief voor bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid, wonen en werken. De werkelijke effecten zijn echter nog onzeker, omdat die sterk afhangen van samenwerking met andere partijen en verdere uitwerking van de visie. Het rapport laat nog niet goed zien hoe de keuzes in de omgevingsvisie gemaakt zijn en of de ambities haalbaar zijn. Het lijkt of de omgevingsvisie vooral positieve gevolgen heeft. Eventuele negatieve gevolgen of conflicten tussen de ambities komen hierdoor niet goed in beeld. Voor de verdere uitwerking van de visie is meer inzicht nodig in zowel de positieve als negatieve effecten. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Johan Janse
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 30 mei 2022