3605. Omgevingsvisie Diemen

De Omgevingsvisie is kaderstellend voor (mogelijk) m.e.r.-plichtige activiteiten. 

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-09-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het Omgevingseffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. D.J.F. Bel
dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. G. Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Diemen

Bevoegd gezag
Gemeente Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 29 sep 2021