3605. Omgevingsvisie Diemen

De gemeente Diemen wil in een omgevingsvisie de ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving tot 2040 vastleggen. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de gevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-09-2021 Ter inzage legging MER
18-11-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn de effecten op de fysieke leefomgeving onderzocht van vier strategische keuzes: ‘Ontmoeten en verbinden’ en ‘Groen en gezonde leefomgeving’, ‘Duurzaam Diemen’ en ‘Groei binnen grenzen’. De effecten van de strategische keuzes zijn eerst los van elkaar beoordeeld, daarna zijn delen samengevoegd tot een integrale visie. Het effect van de keuzes op de fysieke leefomgeving is, volgens het milieueffectrapport, positief.
De Commissie vindt echter dat uit het milieueffectrapport onvoldoende duidelijk wordt waar de effecten precies op zijn gebaseerd en naar welke aspecten is gekeken. Daardoor is ook onduidelijk waarop keuzes in de integrale visie zijn gebaseerd. Deze informatie is wel belangrijk, ook om te weten hoe milieueffecten zich in de toekomst zullen ontwikkelen.
Het advies van de Commissie is om indicatoren te beschrijven die aansluiten bij de kernkwaliteiten van Diemen. Die staan immers ook centraal in de omgevingsvisie. Door de integrale visie te beoordelen op de indicatoren komen de effecten in beeld die voor Diemen belangrijk zijn, zegt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. John Dagevos
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Diemen

Bevoegd gezag
Gemeente Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 18 nov 2021