3606. Omgevingsvisie Gouda

De gemeente Gouda wil een omgevingsvisie vaststellen, met een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de leefomgeving. In de visie staan vijf keuzes centraal: florerende stad, duurzame mobilitieit, gezonde groene stad, energietransitie en sterke wijken. Bij de visie is een milieueffectrapport opgesteld, waarin de omgevingseffecten van de ambities zijn onderzocht. De gemeente heeft de Commissie gevraagd om te adviseren over het rapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-2021 Ter inzage legging MER
15-12-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Met de keuzes van Gouda, komt de leefomgeving centraal te staan. Om de ambities te halen, voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking, klimaatbestendigheid en verkeersveiligheid, is een grote inspanning nodig. Het rapport maakt wel globaal duidelijk wat er moet gebeuren en welke knelpunten dit geeft, maar niet hoeveel ruimte dit kost en of dit allemaal past in Gouda. Op hoofdlijnen worden knelpunten genoemd voor bijvoorbeeld klimaat, natuur en cultuurhistorie, maar hoe groot die zijn wordt nog onvoldoende duidelijk uit het milieueffectrapport. Ook wordt niet duidelijk in welke wijken en gebieden zich de knelpunten precies voordoen, terwijl dit sterk kan verschillen. Nu deze informatie ontbreekt is niet duidelijk welke keuzes gemaakt kunnen of moeten worden voor Gouda. Ook wordt niet duidelijk of slimme combinaties mogelijk zijn om de Goudse doelen te halen, zoals waterberging met recreatie en natuur. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. ir. Marieke Dijkema
dr. Roeland During
prof. dr. ir. Rob van der Heijden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gouda

Bevoegd gezag
Gemeente Gouda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 15 dec 2021