3612. Omgevingsvisie gemeente Hattem

Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat de activiteiten waarin de Omgevingsvisie voorziet leiden tot een toename van stikstofdepositie. Dit heeft negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied de Veluwe. Daarom wordt voor de Omgevingsvisie een  plan-MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
20-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
mw. ir. M.H. Fast
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. B. Schepers

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. G. Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hattem

Bevoegd gezag
Gemeente Hattem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 22 nov 2021