3613. Middengebied Zuidplaspolder Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas willen samen het Middengebied Zuidplaspolder ontwikkelen met 8000 woningen en voorzieningen, 47 hectare bedrijventerreinen, wegen, natuur en recreatie. De provincie wil het provinciale omgevingsbeleid herzien, zodat dat plan daarin past. Voordat Provinciale Staten hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-12-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-06-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-08-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport, aangevuld na eerder advies van de Commissie, laat zien dat klimaatverandering op de lange termijn kan leiden tot extra wateroverlast, bodemdaling, veenoxidatie en hittestress. Door op hoger gelegen delen te bouwen is wateroverlast en bodemdaling te beperken, maar op de lange termijn zijn mogelijk extra maatregelen nodig. Voor natuur is een nieuwe variant in beeld met een aangepaste verbindingszone tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud. Deze ligging biedt meer kansen voor natuurontwikkeling. Het aangevulde rapport geeft waardevolle informatie voor het besluit van de provincie, oordeelt de Commissie. De werkelijke effecten en de mate waarin ambities echt haalbaar zijn, zijn deels nog onzeker. Voor de uitwerking van de plannen is daarom goede samenwerking tussen provincie, gemeente, hoogheemraadschap en andere partijen van belang.

Voorlopig toetsingsadvies
Het plan scoort beter op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, economie en natuur dan het oorspronkelijke provinciale beleid, blijkt uit het milieueffectrapport. Dat komt door extra maatregelen voor bijvoorbeeld auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer en meer maatregelen voor groen, recreatie en natuur. Het milieueffectrapport laat ook zien dat de ambities voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid en mobiliteit een grote uitdaging vormen en dat stikstof een risico is voor de natuur.

Er is nog onvoldoende aandacht voor de risico’s van klimaatverandering voor de lange termijn, voor 2100 en verder, zegt de Commissie. Het is belangrijk om nu al te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en dit mee te geven voor de uitwerking van het plan door de gemeente Zuidplas. Ook is meer aandacht nodig voor de ‘ecologische verbindingszone’ en andere maatregelen ten behoeve van de natuur.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de aanpassing van het omgevingsbeleid. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert Middengebied Zuidplaspolder als laaggelegen woningbouwlocatie goed te onderbouwen en te ontwikkelen naar de laatste inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals overstromingen en extreme regenval.
Kijk met een brede blik naar het plan en naar de milieugevolgen, zegt de Commissie. Neem daarbij alle voorzieningen mee die nodig zijn voor het dorp en de bedrijventerreinen, waaronder wegen en energieopwekking en natuur. Ga ook in op de thema’s waarvoor de provincie aan de lat staat, zoals mobiliteit, energie, natuur en water.

Tot slot adviseert de Commissie de provincie om kansen en randvoorwaarden te benoemen die de gemeente Zuidplas kan gebruiken in haar gemeentelijke milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
dr. Hasse Goosen
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 30 aug 2022