3615. Nationale windturbinebepalingen leefomgeving

De staatssecretaris stelt een milieueffectrapport op bij nieuwe nationale milieunormen voor windparken op land. Dat doet zij naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Voor het besluit over de normen is een milieueffectrapport vereist. Zie voor meer informatie over de aanleiding voor deze procedure het eerdere nieuwsbericht Raad van State: landelijke milieunormen vereisen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-12-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
10-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Naast geluid, slagschaduw en externe veiligheid hebben windparken meer milieueffecten. Een brede blik is nodig voor een goede afweging over de nieuwe milieunormen in de alternatieven. Laat niet bij voorbaat normen afvallen als ze kunnen bijdragen aan de bescherming van de leefomgeving. Denk aan normen over participatie van bewoners bij windparken en normen over de bescherming van vogels en vleermuizen. Houd ook een brede blik bij het selecteren van de alternatieven. Voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw zijn aangepaste normen denkbaar: hogere en lagere.
Breng de milieueffecten van de verschillende mogelijkheden in beeld. In Nederland is er per regio een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) opgesteld. Deze vormen een duidelijke en herkenbare vergelijkingsbasis voor de milieueffecten. Gebruik de RES’en daarom om de situatie onder de “oude” milieunormen te vergelijken met mogelijke nieuwe normen. Laat zien wat de invloed is op de energieopbrengsten.

De staatssecretaris neemt het advies van de Commissie mee bij het opstellen van het milieueffectrapport. Verwacht wordt dat het rapport medio 2022 gereed is en dat de nieuwe windturbinenormen medio 2023 in werking gaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag m.e.r.-procedure: minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C2 Windparken

Bijgewerkt op: 12 okt 2023