3615. Nationale windturbinebepalingen leefomgeving

De staatssecretaris stelt een milieueffectrapport op bij nieuwe nationale milieunormen voor windparken op land. Dat doet zij naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Voor het besluit over de normen is een milieueffectrapport vereist. Zie voor meer informatie over de aanleiding voor deze procedure het eerdere nieuwsbericht Raad van State: landelijke milieunormen vereisen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-12-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
10-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Tot 2021 waren er nationale normen voor windparken op land. De rechter oordeelde in juli 2021 dat hiervoor een milieueffectrapport ontbrak. De staatssecretaris wil nieuwe, nationale normen vaststellen en heeft daarvoor nu wel een milieueffectrapport opgesteld. Dit is in Nederland de eerste keer dat zo’n rapport is opgesteld voor nationale milieunormen.
De milieugevolgen van verschillende milieunormen zijn overwegend goed in beeld gebracht, oordeelt de Commissie. Er is gekeken naar geluidhinder, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en aan te houden afstanden tussen windturbines en woningen.
De beoogde nieuwe standaardnorm voor geluid is strenger dan de eerdere norm. De kans op ernstige geluidhinder neemt daardoor fors af voor direct omwonenden van windparken, staat in het rapport. Maar in het rapport staat niet welke gevolgen dit heeft voor de totale bevolking van Nederland. Over dat effect is meer informatie nodig, stelt de Commissie.
Uit het rapport blijkt daarnaast dat er met de strengere normen minder ruimte voor windenergie op land overblijft. Die analyse is niet compleet. De staatssecretaris wil naast een geluidnorm ook een afstandsnorm van windturbines tot woningen vastleggen. De afstandsnorm biedt geen extra bescherming voor de gezondheid dan de geluidnorm al doet, blijkt uit het milieueffectrapport. Wel zal de afstandsnorm de beschikbare ruimte voor windenergie meer kunnen beperken dan nu te lezen is in het rapport, zegt de Commissie. Niet duidelijk is welke consequenties de nieuwe normen samen hebben.
De Commissie adviseert om eerst het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de nieuwe nationale windturbinenormen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Naast geluid, slagschaduw en externe veiligheid hebben windparken meer milieueffecten. Een brede blik is nodig voor een goede afweging over de nieuwe milieunormen in de alternatieven. Laat niet bij voorbaat normen afvallen als ze kunnen bijdragen aan de bescherming van de leefomgeving. Denk aan normen over participatie van bewoners bij windparken en normen over de bescherming van vogels en vleermuizen. Houd ook een brede blik bij het selecteren van de alternatieven. Voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw zijn aangepaste normen denkbaar: hogere en lagere.
Breng de milieueffecten van de verschillende mogelijkheden in beeld. In Nederland is er per regio een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) opgesteld. Deze vormen een duidelijke en herkenbare vergelijkingsbasis voor de milieueffecten. Gebruik de RES’en daarom om de situatie onder de “oude” milieunormen te vergelijken met mogelijke nieuwe normen. Laat zien wat de invloed is op de energieopbrengsten.

De staatssecretaris neemt het advies van de Commissie mee bij het opstellen van het milieueffectrapport. Verwacht wordt dat het rapport medio 2022 gereed is en dat de nieuwe windturbinenormen medio 2023 in werking gaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag m.e.r.-procedure: minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C2 Windparken

Bijgewerkt op: 24 jan 2024