3616. Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen

Ten zuiden van Vlaardingen stroomt de Nieuwe Maas, waar een groot deel van de oever is ingericht als  industrie- en bedrijventerrein. Er staan nu ongeveer 800 woningen. De gemeente wil het gebied Rivierzone omvormen naar een gemengd gebied voor wonen en werken. Hiervoor zijn een gebiedsvisie en een eerste serie bestemmingsplannen opgesteld. Voordat besluiten worden genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-04-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
06-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
In het gebied is er momenteel scheepvaart, industrie en wegverkeer. Die veroorzaken samen aanzienlijke milieuhinder voor de huidige en nieuwe bewoners, bijvoorbeeld door veiligheidsrisico’s en geluidhinder. Het milieueffectrapport is hier duidelijk over. De gemeente heeft maatregelen onderzocht om deze effecten te beperken. Ook na het nemen van die maatregelen blijft de milieuhinder hoog.

Toch is het milieueffectrapport nog niet compleet, beoordeelt de Commissie. De gemeente heeft jaren geleden gekozen voor herontwikkeling van de Rivierzone, maar inzichten over klimaatrisico’s zijn sindsdien veranderd. Woningen dicht bij de rivier en de zee zijn kwetsbaar voor overstromingen. De Commissie adviseert om de locatiekeuze en de inrichting van het gebied verder te onderbouwen met de actuele inzichten.

De herontwikkeling is een kans voor het stimuleren van fietsen en lopen. Werk dit beter uit in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Daardoor komen mogelijkheden in beeld om de leefomgeving te verbeteren, verkeersveiligheid te verbeteren, en geluidhinder en uitstoot van het verkeer te beperken.

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de plannen. De gemeente neemt dat advies over en zal het aangevulde milieueffectrapport weer voorleggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Gerard Krone
drs. Allard van Leerdam
Margo Meeuwissen, MSc
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlaardingen

Bevoegd gezag
Gemeente Vlaardingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 12 jul 2022