3619. Fabriek voor de productie van aromaten uit niet-herbruikbaar afvalplastic in Delfzijl

Plastics Conversion Plant B.V. wil een nieuwe fabriek bouwen op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Het bedrijf gaat afvalplastics verwerken tot BTX dat onder meer kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen. Benzeen, tolueen en xyleen zijn gevaarlijke stoffen. Als bijproducten ontstaan koolwaterstofrijk gas en bitumen. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvergunning voor de fabriek, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt inzicht in de aard en samenstelling van de afvalstoffen die worden verwerkt. Daardoor zijn de milieueffecten van de fabriek onvoldoende in beeld, zoals welke verontreiniging naar de lucht en het water er zal zijn. Ook is de samenstelling van het koolstofrijk gas en de bitumen onduidelijk
Verder ontbreekt in het rapport een alternatief dat uitgaat van het verder verminderen van uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht en het water. Afhankelijk van de afvalstoffen die worden verwerkt, adviseert de Commissie ook een alternatief te onderzoeken waarbij alleen niet-recyclebaar kunststofafval wordt gebruikt.
De Commissie adviseert om eerst het milieurapport aan te vullen en daarna pas te besluiten over de omgevingsvergunning.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet het productieproces en de onzekerheden daarbij beschrijven. Dan wordt duidelijk hoeveel de fabriek uitstoot. Kijk daarbij naar herkomst, samenstelling en hoeveelheid kunststofafvalstoffen, zegt de Commissie.
De Commissie adviseert verder in het rapport aandacht te besteden aan Zeer Zorgwekkende Stoffen en aan de mogelijkheden om uitstoot van deze stoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Plastics Conversion Plant B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 21 dec 2023