3626. Omgevingsvisie Den Haag

De gemeente Den Haag wil een visie voor haar fysieke leefomgeving vastleggen. Hiervoor wil ze een omgevingsvisie vastleggen, die de basis vormt voor het omgevingsplan. Om zicht te krijgen op de gevolgen voor de omgeving laat de gemeent een omgevingseffectrapport opstellen. Zij heeft de Commissie gevraagd om te adviseren over het op te stellen rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-10-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-01-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Den Haag wil een omgevingsvisie vaststellen. Hierin werkt ze de visie op de leefomgeving voor de komende decennia uit. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, worden de milieugevolgen en sociale gevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.
Zorg dat het rapport ingaat op effecten op mens en milieu en maak daarvoor het beoordelingskader passend. Maak dat kader zo concreet en toetsbaar mogelijk, en zorg vooral dat het aansluit op de Haagse situatie en vraagstukken. Denk dan niet alleen aan mobiliteit, energietransitie, maar ook aan gezondheid en de grote sociale tegenstellingen in de stad.
Ga in het rapport specifiek in op de ambities voor groen en gezondheid. Scherp daarvoor de voorgestelde alternatieven verder aan. Zo wordt duidelijk wat de voor- en nadelen zijn van iedere keuze. Een voorbeeld is de keuze om groen in grote parken te concentreren of juist om groen in de straten toe te voegen.
Op deze manier komen de effecten van de omgevingsvisie goed in beeld en is het ook voor de raad helder welke effecten de keuzes in de Omgevingsvisie hebben.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Ben Peters
drs. Sanne Vermeulen, MSc
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 25 jan 2023