3628. Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

De Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Het dijktraject is circa 21 kilometer lang en loopt onder andere langs Grave. Omdat een dijkdoorbraak kan leiden tot overstroming van een groot gebied, geldt voor de dijk een strenge veiligheidsnorm. Waterschap Aa en Maas wil de dijk versterken en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Voordat de provincie Noord-Brabant hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-12-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Om te bepalen hoe hoog en sterk de dijk moet worden, kijkt het waterschap naar de verwachte klimaatontwikkelingen. Daarbij is gekozen voor een scenario dat veel aanpassingen aan de dijk vraagt. Dit heeft veel impact op bijvoorbeeld de bestaande vesting bij Grave, want de waterkering moet hier fors worden verhoogd.

Omdat de klimaatontwikkeling veel onzekerheden kent, adviseert de Commissie om goed uit te leggen waarom voor dit scenario gekozen is en om te onderzoeken of een zogenoemde adaptieve strategie mogelijk is. Dit houdt in dat nu al duidelijk wordt hoe de dijk en de vesting er in de toekomst uit moeten zien. Op locaties waar dit veel impact heeft, is de uitvoering vervolgens afhankelijk van de werkelijke klimaatverandering. Dit kan natuurlijk alleen als de veiligheid niet in gevaar komt. Omdat nu al wel onderzocht is om welke maatregelen het dan gaat, kan daar al rekening mee worden gehouden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
dr. ir. Hessel Voortman
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 23 mrt 2022