3629. Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, gemeente Boxtel

Boxtel wil knelpunten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de gemeente aanpakken. Daarvoor wil ze een nieuwe verbindingsweg aanleggen die bedrijventerrein Ladonk aansluit op de Kapelweg. Deze nieuwe weg is één van de maatregelen om de gevolgen van extra spoorverkeer tussen Meteren en Boxtel op te vangen. Voor de nieuwe weg is een bestemmingplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de gevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft het rapport aangevuld na eerder advies van de Commissie, en opnieuw aan haar voorgelegd.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-03-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
28-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-06-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De effecten van drie verschillende routes voor de verbindingsweg zijn goed in beeld in het aangevulde milieueffectrapport, zegt de Commissie. Waar één route gebruik maakt van bestaande wegen, moet voor een andere een volledig nieuwe weg aangelegd worden. Ook verschillen de routes in het aantal woningen waar overlast door trillingen op kan treden. Het rapport legt ook uit hoe de verbindingsweg samenhangt met andere maatregelen zoals de afsluiting van de spoorwegovergang Tongersestraat.
 De Commissie vindt dat het aangevulde rapport voldoende informatie biedt om het milieubelang goed mee te kunnen wegen bij het besluit over de verbindingsweg.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft de milieugevolgen als alle maatregelen worden gerealiseerd. Wat nog mist zijn de gevolgen van de situatie waarin de verbindingsweg wordt aangelegd en de spoorwegovergang bij de Tongersestraat nog openblijft. Dat is belangrijke informatie omdat afsluiting van de spoorwegovergang invloed zal hebben op de hoeveelheid verkeer op en rond de nieuwe verbindingsweg. Het afsluiten van de spoorwegovergang hangt samen met de nog te verbreden Keulsebaan. Het milieueffectrapport mag daar niet op vooruitlopen. De verbindingsweg kruist ook een ander spoor, dat tussen Boxtel en Tilburg. De keuze voor een gelijkvloerse kruising of een tunnel maakt volgens het milieueffectrapport niet veel uit voor het milieu. De Commissie wijst erop dat het type kruising voor het landschap en de omwonenden wel veel uit kan maken. Zij adviseert daarom om dit beter uit te werken en te visualiseren. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met de ontbrekende informatie voordat een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Programmateam Maatregelenpakket PHS Boxtel

Bevoegd gezag
Gemeente Boxtel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 15 jun 2022