3640. Optimalisatie waterberging De Onlanden Drenthe

Het waterschap Noorderzijlvest wil de waterbergingscapaciteit van De Onlanden vergroten. Dit gebied, op de grens van Groningen en Drenthe, is ingericht voor waterberging en natuur. Klimaatverandering, nieuwe veiligheidsnormen en bodemdaling door gaswinning, vragen om maatregelen om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Voordat de provincie Drenthe hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen van dit project onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-02-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-05-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Hoofddoel van het project is waterveiligheid, maar De Onlanden is ook een beschermd natuurgebied. Beschrijf in het milieueffectrapport goed het doel van het project en of verbetering van de natuur in het gebied ook bij het doel hoort, zegt de Commissie in haar advies. Door verschillende klimaatscenario’s uit te werken komen de effecten van overstroming op de natuur goed in beeld.

Geef ook een doorkijk voor de langere termijn, zegt de Commissie, en kijk naar de samenhang van dit project met andere plannen in de omgeving, zoals voor het Fochteloërveen en de benedenloop van het Peizerdiep, op het gebied van waterveiligheid. Laat in het milieueffectrapport ook de (positieve) effecten van die plannen zien voor De Onlanden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 31 mei 2022