3645. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren, deelgebied 4

De gemeente Someren wil voor een deel van het buitengebied, het deel ten noorden van de A67, een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-07-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Er is een milieueffectrapport met veel waardevolle en gedetailleerde informatie. De gevolgen voor bijvoorbeeld landschap, geurhinder en gezondheid komen uitgebreid aan bod. Ook wordt duidelijk dat vanwege stikstof uitbreiding van veehouderijen alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden. Alleen nog niet duidelijk is of voor alle verleende natuurvergunningen een ‘passende beoordeling’ is uitgevoerd. Deze informatie is nodig om te weten of er voldoende onderzoek is gedaan naar de effecten op beschermde Natura 2000-gebieden. De Commissie adviseert om dit te controleren en waar nodig aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 21 jul 2022