3646. Nationaal MilieuProgramma (NMP)

Het Kabinet werkt aan een Nationaal MilieuProgramma (NMP). In het NMP beschrijft het Kabinet hoe zij een gezonde, schone en veilige leefomgeving willen bereiken. Dat gebeurt in samenhang met andere grote opgaven, zoals klimaatverandering, natuurherstel en woningbouw. Voordat het ministerie besluit over het NMP, worden de gevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-07-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
3646 rd persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het NMP richt zich op de hoofdopgaven Vitale Ecosystemen, Gezonde Leefomgeving en Duurzame, Circulaire Economie. De Commissie adviseert om de inhoud van het NMP duidelijk af te bakenen ten opzichte van andere nationale programma’s die daar mee samenhangen. Deze programma’s gaan ook gedeeltelijk over dezelfde onderwerpen, bijvoorbeeld het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de Nationale Omgevingsvisie en het Circulair Materialenplan. Maak duidelijk waar het NMP wel over gaat en waarover niet, zegt de Commissie.

Het goed afbakenen en concreet maken van de doelen zorgt voor duidelijkheid over nieuwe milieuthema’s en milieuthema’s waarvoor aanvullende keuzes nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat doelen nog niet worden gehaald of omdat nog een duidelijke koers ontbreekt. Ontwikkel eerst alternatieven per hoofdopgave en onderzoek daarvan de effecten, zegt de Commissie. Daarmee wordt focus aangebracht in het NMP. Onderzoek daarna of de alternatieven per hoofdopgave elkaar versterken of tegenwerken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Sanne Vermeulen
ing. Rob Vogel
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 nov 2022