3648. Net op zee Nederwiek 2

Op de Noordzee worden diverse windparken aangelegd. TenneT verbindt deze door middel van een platform op zee, ondergrondse kabels en een converterstation met het landelijke hoogspanningsnet. Twee van deze windparken zijn Nederwiek 1 en 2. Deze worden respectievelijk in het Sloegebied en de Tweede Maasvlakte aangesloten op het landelijke net. De milieugevolgen van de aansluitingen zijn onderzocht in milieueffectrapporten. Zo kan de minister van Economische Zaken en Klimaat de milieugevolgen meewegen bij het inpassingsplan, de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn.  De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
3648 rd persbericht
Toetsing
16-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-02-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op de Noordzee worden diverse windparken aangelegd. TenneT verbindt deze door middel van een platform op zee, ondergrondse kabels en een converterstation met het landelijke hoogspanningsnet. Twee van deze windparken zijn Nederwiek 1 en 2. Deze worden respectievelijk in het Sloegebied en de Tweede Maasvlakte aangesloten op het landelijke net. De milieugevolgen van de aansluitingen zijn onderzocht in milieueffectrapporten. Zo kan de minister van Economische Zaken en Klimaat de milieugevolgen meewegen bij het inpassingsplan, de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn. 

Het rapport beschrijft grotendeels goed welke milieueffecten er optreden. Het platform en het kabeltracé op zee hebben (licht) negatieve effecten op natuur en aardkundige waarden. In het Veerse Meer kan tijdens de werkzaamheden enige hinder voor de scheepvaart optreden. Bijzonder te spreken is de Commissie over de omgang met archeologie. Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer: “Het archeologisch onderzoek dat voor de werkzaamheden wordt uitgevoerd zal belangrijke kennis opleveren over het 'verdronken landschap' op de bodem van de Noordzee.”
Het kabeltracé op land heeft negatieve effecten op de kwetsbare natuur in de duinen. Hier ontbreekt volgens de Commissie nog inzicht in aanvullende maatregelen die voor het natuurbehoud genomen kunnen worden. Zowel bij de aanleg als naderhand bij het beheer van het duingebied. De Commissie adviseert het MER op dit punt aan te vullen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft al een goed beeld van de te onderzoeken milieugevolgen. Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden, zegt de Commissie in haar advies. Onderzoek bijvoorbeeld wat de effecten van vertroebeling door graafwerkzaamheden zijn voor het bodem- en zeeleven. Ook is het advies om de gevolgen voor archeologische en cultuurhistorische waarden van bijvoorbeeld de Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied en kunnen mogelijk tot verstoring leiden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Zita van Aggelen
dr. Heleen van Londen
prof. dr. Gerben Ruessink
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 15 feb 2024