3648. Net op zee Nederwiek 2

Tennet wil via een hoogspanningsverbinding 'Net op Zee Nederwiek 2' de opgewekte energie vanaf een platform op zee, gelegen in windnergiegebied Nederwiek, op het landelijk hoogspanningsnet aansluiten op de Maasvlakte. Voor het projectbesluit en de benodigde vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
02-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
3648 rd persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft al een goed beeld van de te onderzoeken milieugevolgen. Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur, leefomgeving en archeologische en cultuurhistorische waarden, zegt de Commissie in haar advies. Onderzoek bijvoorbeeld wat de effecten van vertroebeling door graafwerkzaamheden zijn voor het bodem- en zeeleven. Ook is het advies om de gevolgen voor archeologische en cultuurhistorische waarden van bijvoorbeeld de Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied en kunnen mogelijk tot verstoring leiden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Heleen van Londen
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 13 jul 2023