3651. Omgevingsvisie gemeente Nijkerk

Nijkerk wil een omgevingsvisie vaststellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2040. Het gaat bijvoorbeeld om locaties voor woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen en om natuur. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport ligt de nadruk op wonen en werken. De gemeente heeft in de omgevingsvisie echter ook andere ambities, zoals een gezonde en veilige leefomgeving en versterking van het landelijk gebied. Hoe ze deze ambities wil bereiken komt in het milieueffectrapport nu onvoldoende aan bod. Of alle ambities haalbaar zijn en wat dit betekent voor de leefomgeving is daardoor nu niet duidelijk. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport beter af te stemmen op de Omgevingsvisie en de keuzes die daarin gemaakt worden.

Het detailniveau van het onderzoek voor het milieueffectrapport moet ook passen bij deze keuzes, zegt de Commissie. Door de lokale situatie te analyseren wordt duidelijk of er nu al knelpunten bestaan, bijvoorbeeld voor geur- of geluidhinder, en hoe daar in de toekomst rekening mee gehouden kan worden.

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Tilly Fast
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijkerk

Bevoegd gezag
Gemeente Nijkerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 30 jun 2022