3658. Kernenergiewetvergunning ontwikkeling PALLAS-reactor

De Stichting voorbereiding PALLAS-reactor wil in de gemeente Schagen een nucleaire reactor oprichten voor het produceren van medische isotopen en industriële radio-isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De op te richten reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Voor de oprichting van de nieuwe reactor is een Kernenergiewetvergunning nodig en voor de lozing van afvalwater op de Noordzee een Waterwetvergunning. Ter ondersteuning van de besluitvorming over deze vergunningen wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Toetsing
14-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. Naar verwachting komt het rapport in september 2022 beschikbaar.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Harry Slaper
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
ANVS
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 09 nov 2022