3675. Nationaal Programma Landelijk Gebied

Minister Van der Wal stelt samen met andere ministers een Nationaal Programma Landelijk Gebied op. Het kabinet wil hiermee de nationale omgevingsvisie uitwerken en voldoen aan (inter)nationale verplichtingen voor natuur, water en klimaat. In het programma komen doelen en randvoorwaarden voor provinciale gebiedsprogramma’s. Die randvoorwaarden worden ‘structurerende keuzes’ genoemd. Het programma is de basis voor de beoordeling van aanvragen van provincies voor uitgaven uit een nog vast te stellen Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur, met daarin zo’n 24 miljard euro. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-05-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie ziet dat het programma voor de lange termijn (2050) wordt opgesteld, over de bescherming van natuur, water en klimaat gaat én toekomstperspectief moet bieden voor de landbouw. Deze brede opgave voor de lange termijn moet goed in het milieueffectrapport terugkomen, zegt de Commissie in haar advies. Werk in het rapport eerst de visie uit op het landelijk gebied in 2050. Vertaal dat naar concrete doelen voor de korte en middellange termijn en naar de goede structurerende keuzes. Een visie op de lange termijn geeft duidelijkheid aan overheden, ondernemers, bewoners en milieuorganisaties. En het voorkomt dat er nu maatregelen worden gekozen die in 2050 niet effectief blijken, of zelfs ongewenst.
De Commissie adviseert verder om veel aandacht te besteden aan natuurinclusief land- en bodemgebruik en aan de bescherming van de gezondheid van bewoners. Ook benadrukt de Commissie dat het belangrijk is om te kijken naar sociale en sociaal-economische gevolgen van het beleid.
Het Rijk werkt het programma en het milieueffectrapport nu verder uit. De verwachting is dat het ontwerp van beide documenten in oktober van dit jaar gereed is.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Tilly Fast
ir. Yttje Feddes
drs. Jacobiene Ritsema
prof. dr. Henk Siepel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 23 jun 2023