3680. Aardgaswinning B16-A Noordzee

Petrogas E&P B.V. wil uit gasveld B16-A op de Noordzee aardgas winnen. Daarvoor zijn twee nieuwe putten nodig en een platform. De verwachte productie is maximaal 750.000 kubieke meter gas per dag, voor een periode van zo’n vijf jaar. De benodigde gasleiding en elektriciteitskabels worden aangesloten op andere platformen en gaan deels door het Natura 2000-gebied Doggersbank.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-08-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-09-2022 Aankondiging start procedure
15-09-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-12-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gaswinning heeft impact op het natuurgebied Doggersbank en op soorten die in en op de Noordzee leven. Onderzoek de mogelijkheden om verstoring te beperken, stelt de Commissie. Kijk voor de bruinvis en vissen naar maatregelen om onderwatergeluid te verminderen, zoals bellenschermen en geluidwerende mantels bij heien. Ook adviseert de Commissie te onderzoeken of de winning en kabels weg kunnen blijven van gebieden met veel natuurwaarden, zoals de randen van de Doggersbank.
Het winnen en gebruiken van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. De Commissie vraagt daarom in te gaan op hoe de gaswinning past in de omschakeling naar duurzame energie en de Nederlandse klimaatdoelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sander Kabel
dr. Godfried van Moorsel
drs. Martin Poot

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Petrogas E&P Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit
D17.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, ertsen en bitumineuze schisten alsmede de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardolie, of aardgas

Bijgewerkt op: 01 dec 2022