3685. Vergistingsinstallatie North Star, gemeente Emmen

EBN, Shell en Engie willen samen in de gemeente Emmen een vergistingsinstallatie (genaamd ‘North Star’) bouwen en exploiteren. Deze installatie zal jaarlijks bijna 40 miljoen m3 gas produceren. Voordat de provincie Drenthe besluit over de vergunningen worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-09-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
06-12-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectapport.

Reikwijdte en detailniveau
De installatie zal jaarlijks zo’n 660 duizend ton biomassa, namelijk mest en andere organische restproducten, verwerken tot gas. De hoeveelheid geproduceerd gas hangt onder andere af van de hoeveelheid verwerkte mest en restproducten en de verhouding hiertussen. Onderzoek de bandbreedte in de aard en samenstelling van de biomassa en gebruik deze informatie om alternatieven te onderzoeken, zo adviseert de Commissie. Laat ook zien hoe het productieproces in elkaar zit en welke nabewerking van afvalstoffen en water plaats zal vinden. Gebruik deze informatie om de milieugevolgen te beschrijven en te onderzoeken of milieueffecten te beperken zijn.
Leg tot slot in het rapport uit welk alternatief de voorkeur heeft, gezien de milieueffecten, adviseert de Commissie. Zo is duidelijk en transparant wat de milieuafwegingen zijn en welke optimalisaties worden toegepast.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie Energie Nederland Biogas Holding B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 22 aug 2023