3697. Vergistingsinstallatie Nature Energy, Coevorden

Nature Energy wil in de gemeente Coevorden een installatie voor mestvergisting bouwen en exploiteren. Deze installatie zal jaarlijks maximaal 25 miljoen m3 gas produceren en 600 duizend ton digestaat (meststoffen). Daarvoor is per jaar 616 duizend ton dierlijke mest nodig. Dit leidt onder andere tot 242 extra vrachtwagens per dag. Voordat de provincie Drenthe besluit over de vergunning zijn eerst de effecten op de leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-01-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
30-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-08-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft onvoldoende inzicht in de processtromen en de vrijkomende emissies van de installatie, aldus de Commissie. Bovendien zijn andere mogelijkheden voor het verwerken van mest onvoldoende onderzocht. Het is daarnaast onduidelijk of de installatie de negatieve milieugevolgen maximaal beperkt. Ook zijn de stikstofuitstoot en -maatregelen onzeker en zijn de veiligheidsrisico’s niet volledig uitgewerkt. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over de vergunning. 

Advies reikwijdte en detainiveau
De installatie zal jaarlijks 616 duizend ton dierlijke mest verwerken. Laat goed zien hoe het productieproces in elkaar zit zodat de milieugevolgen duidelijk worden, zo adviseert de Commissie. Ga daarbij in op mogelijke grensoverschrijdende effecten, vanwege de korte afstand tot Duitsland.
Onderzoek daarnaast ook andere mogelijkheden voor het verwerken van mest. Beschouw een alternatief waarin ook andere organische stoffen, zoals reststromen van gewassen, worden verwerkt als er minder mest beschikbaar is dan verwacht. Ook adviseert de Commissie verschillende mogelijkheden uit te werken voor de energiehuishouding, luchtzuiveringsinstallaties en transport van mest en digistaat

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nature Energy Biogas A/S

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Waterschap Vechtstromen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 30 aug 2023