3702. H2M, fabriek voor blauwe waterstof in de Eemshaven

Het bedrijf Equinor wil in de Eemshaven een fabriek realiseren voor de productie van  waterstof uit aardgas. Bij de productie komt CO2 vrij, die wordt afgevangen, per schip  getransporteerd en in Noorwegen permanent ondergronds opslagen onder de zeebodem. Dit wordt blauwe waterstof genoemd. Voordat de provincie Groningen over de omgevingsvergunning besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een op te stellen milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-04-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Equinor heeft plannen voor de productie van waterstof aan het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland. Daarbij leveren ze aardgas vanuit Noorwegen voor waterstofproductie en nemen het afgevangen CO2 terug en slaan deze op onder de zeebodem voor de Noorse kust. De Commissie adviseert de milieueffecten van de hele keten van waterstofproductie in de Eemshaven, én het opslaan van CO2 in Noorwegen, in het rapport te beschrijven. 
In haar advies vraagt de Commissie verschillende technische varianten te onderzoeken van de waterstoffabriek. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen, maximaal hergebruik van warmte en verbeteren van de veiligheid. Deze milieuinformatie kan de provincie Groningen gebruiken bij de besluitvorming over deze fabriek.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
Sjoerd Post
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Equinor ASA

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen; Norway


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
C22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van thermische centrales en andere verbrandingsinstallatie met vermogen >=300 megawatt(thermisch)
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton
D34.4 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie, behorend tot de chemische industrie, bestemd voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën als prod.cap. >= 100.000 ton p/j

Bijgewerkt op: 26 apr 2023