3706. Regionale Energiestrategie (RES) zoekgebieden Diemen

Gemeente Diemen wil in 2040 energieneutraal zijn. De ontwikkeling van zonneparken en plaatsing van maximaal vier windturbines in de gemeente, moeten hieraan bijdragen. Daarom heeft de gemeente voor vier zoekgebieden langs de A1, A9 en het spoor onderzocht of ze geschikt zijn voor de bouw van windturbines. In een tweede onderzoeksstap zijn de zoekgebieden gecombineerd tot alternatieven en is onderzocht in hoeverre milieueffecten verschillen tussen deze alternatieven. Gemeente Diemen heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd.

Procedure en adviezen

Toetsing
13-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-02-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER maakt nog niet duidelijk hoe groot de impact van de windlocaties op de natuur is en of dit juridisch toelaatbaar is. Het MER maakt daarmee niet duidelijk of de alternatieven ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.
In het MER zijn alleen de milieueffecten van windturbines onderzocht. De gemeente wil in een gedeeltelijke herziening van de Omgevingsvisie ook locaties voor zonneparken aanwijzen. Daarom adviseert de Commissie om voor de windturbines en zonneparken samen de effecten te beschouwen op het milieu en energiesysteem. Daarnaast vraagt de Commissie in haar advies om goed aan te geven hoe de effecten op natuur, landschap, geluid en slagschaduw onderbouwd zijn. De Commissie adviseert om deze informatie aan te vullen voordat een besluit wordt genomen over de partiële herziening van de Omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Pieter Boot
ir. Arjen Goutbeek
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
ir. Erik Koppen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Diemen

Bevoegd gezag
Gemeente Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 14 feb 2024