3719. Windenergie provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil om het energiedoel van 2,4 Terawattuur in 2030 te halen een groter aandeel windenergie ten opzichte van de huidige plannen. De provincie onderzoekt daarom welke locaties in de provincie geschikt zijn voor plaatsing van windturbines. Voor toekomstige besluitvorming hierover is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-02-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-05-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
15-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-05-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het een goed rapport voor een herijking van de regionale energiestrategieën, en ook voor de locatieonderbouwing voor projectbesluiten. Het rapport geeft met interactieve kaarten op hoofdlijnen een goed milieubeeld van de onderzoeksgebieden. Er is nog wel meer duidelijkheid nodig over enkele belangrijke onderdelen. Zo verschillen de locatiecombinaties voor windparken behoorlijk qua aantallen windturbines. De reden van deze verschillen is niet beschreven. Ook is niet duidelijk hoe dit doorwerkt in de beoordeling van milieugevolgen. Verder mist een analyse van de risico’s voor kwetsbare vogels en vleermuizen. Dit is wel nodig voor het realiseren van de plannen. Tot slot adviseert de Commissie om de windenergiegebieden te beoordelen op de kernkwaliteiten van het landschap, en specifiek beter in te gaan op werelderfgoed de Limes. De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en daarna pas over te gaan tot verdere besluitvorming. De provincie heeft aangegeven het advies van de Commissie over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Er ligt al een goede onderzoeksopzet voor het milieueffectrapport, stelt de Commissie. Voor een compleet beeld van de milieugevolgen is het nodig om naast het apart beoordelen van de potentiële windenergielocaties ook de combinaties van windenergielocaties te onderzoeken. De Commissie adviseert daarbij steeds verschillende uitgangspunten te gebruiken, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk windenergie te concentreren of het vermijden van gebieden met veel natuurwaarde. Dit geeft belangrijke milieu-informatie om te komen tot locatiekeuzes. Ook adviseert de Commissie te onderzoeken wat het effect is op landschap en cultureel erfgoed. Gebruik daarbij voorbeeld-visualisaties. Dit geeft voor de besluitvormers een goed beeld van de gevolgen voor de verschillende landschappen en het werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Oscar Breugelmans
dr. Roeland During
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 07 mei 2024