3719. Windenergie provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil om de energiedoelen in 2030 te halen, een groter aandeel windenergie ten opzichte van de huidige plannen. De provincie onderzoekt daarom welke locaties in de provincie geschikt zijn voor plaatsing van windturbines. Voordat de provincie Utrecht hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-02-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-05-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
15-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Er ligt al een goede onderzoeksopzet voor het milieueffectrapport, stelt de Commissie. Voor een compleet beeld van de milieugevolgen is het nodig om naast het apart beoordelen van de potentiële windenergielocaties ook de combinaties van windenergielocaties te onderzoeken. De Commissie adviseert daarbij steeds verschillende uitgangspunten te gebruiken, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk windenergie te concentreren of het vermijden van gebieden met veel natuurwaarde. Dit geeft belangrijke milieu-informatie om te komen tot locatiekeuzes. Ook adviseert de Commissie te onderzoeken wat het effect is op landschap en cultureel erfgoed. Gebruik daarbij voorbeeld-visualisaties. Dit geeft voor de besluitvormers een goed beeld van de gevolgen voor de verschillende landschappen en het werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Oscar Breugelmans
dr. Roeland During
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 14 feb 2024