3726. Meer bij Oudega, gemeente Smallingerland

Bij Oudega wordt een nieuw meer aangelegd. Dit is onderdeel van het project 'Oudega aan het water'. Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân willen hiermee de verbinding voor de watersport van Smallingerland met de Friese Meren herstellen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Volgens het rapport heeft het nieuwe meer in de gebruiksfase weinig milieueffecten. Door het toevoegen van oppervlaktewater ontstaat er meer capaciteit om water op te vangen in perioden met veel neerslag. Hiermee levert het project een bijdrage aan het aanpassen aan het veranderend klimaat.
Het model waarmee de gevolgen voor de waterhuishouding zijn berekend is een algemeen model voor de regio. De Commissie vindt dat beter onderbouwd moet worden dat dit model in deze vorm toepasbaar is voor dit project.
Daarnaast is het moeilijk te voorspellen of het nieuwe meer voor meer of minder drukte zorgt in Natura2000-gebied De Alde Feanen. Minder recreatie in De Alde Feanen is gunstiger voor de natuur. Maar de nieuwe mogelijkheden voor watersport zouden ook kunnen leiden tot (iets) meer recreatiedruk in De Alde Feanen. Dit is nu nog niet goed in beeld.
De gemeente heeft aangegeven dat over beide zaken inmiddels meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Daarmee gaat zij het rapport aanvullen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. Rob Speets
ing. Rob Vogel
Rob Vrolijks

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Smallingerland
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp

Bijgewerkt op: 14 jun 2023