3730. Heracless – Groen Staal Tata Steel IJmuiden

Tata Steel IJmuiden wil haar staalproductieproces aanpassen om in de toekomst "groen staal" te gaan produceren. Daarvoor wil Tata Steel voor 2030 de Kooks- en Gasfabriek 2 en Hoogoven 7 uit bedrijf nemen en vervangen door nieuwe technologieën: de zogenaamde Direct Reduced Plant (sponsijzerinstallatie) en een Electric Arc Furnace (vlamboogoven). Voor dit project wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Noord-Holland besluit hierover. Zij heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-01-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-05-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Met het project Heracless wil Tata Steel jaarlijks 5 miljoen ton minder CO2 uitstoten, en het aandeel van schroot in de productie verhogen naar 30 procent. De bijdrage aan een gezondere leefomgeving is niet gekwantificeerd. De Commissie adviseert om hierover in het milieueffectrapport duidelijkheid te geven. Zonder die duidelijkheid is het onmogelijk om de plannen en verschillende alternatieven goed te beoordelen.

Helderheid over de uitstoot naar lucht, water en bodem, en de concentraties en depositie in de leefomgeving zijn daarbij essentieel. Laat zien hoe deze zich verhouden tot de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vergelijk de nieuwe situatie met de huidige milieusituatie en met gemaakte afspraken in het kader van het programma Roadmap Plus.

Werk onder andere alternatieven uit die uitgaan van meer circulair schrootgebruik en het eerder sluiten van Kooks- en Gasfabriek 2, zegt de Commissie. Onderzoek ook de meest actuele technieken die zorgen voor maximale verlaging van uitstoot naar lucht, water en bodem en daarmee een gezondere leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Ronald Smetsers
ir. Paul van Vugt
drs. Rik van de Weerdt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tata Steel IJmuiden B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (namens provincie Noord-Holland)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
D1 Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de productie van ruwijzer en staal
D3 Installaties voor de productie van ruwijzer of staal, met inbegrip van continugieten
L5 Opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken

Bijgewerkt op: 21 mei 2024