3732. Omgevingsvisie Edam - Volendam

Gemeente Edam-Volendam stelt een omgevingsvisie op. Hierin worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2050 uitgezet. Daarnaast worden er in de omgevingsvisie besluiten genomen over bedrijventerrein De Purmer, transformatie van bedrijventerrein Julianaweg en woningbouwlocatie De Lange Weeren. De bevolking van Edam-Volendam is intensief betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente kiest in de omgevingsvisie voor algemene ambities die niet worden omgezet naar meetbare doelen. De ambitie 'een bereikbaar Edam-Volendam' is bijvoorbeeld niet vertaald naar een maximale reistijd of een maximale vertraging bij verschillende vervoerswijzen. Maar daardoor, zo waarschuwt de Commissie, kan in het MER niet beoordeeld worden of en waar de verschillende ambities elkaar in de weg zitten. Een snellere doorstroming van verkeer kan meer hinder opleveren op het gebied van geluid, luchtkwaliteit of verkeersveiligheid. Het is op basis van het MER niet te beoordelen of die hinder aanvaardbaar is voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daardoor is niet duidelijk of keuzes die nu gemaakt worden in de omgevingsvisie op een later tijdstip knelpunten opleveren. Het milieueffectrapport beoordeelt vooral de bedoelingen van de ambities en niet de gevolgen van de uitvoering ervan voor de leefomgeving. Daardoor zijn de milieugevolgen van de omgevingsvisie nog niet goed in beeld. Werk dit alsnog uit, is het advies van de Commissie. Ook de gevolgen van de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Purmer, van woning-bouw op De Lange Weeren en van de transformatie van Bedrijventerrein Julianaweg worden nog onvoldoende helder in het milieueffectrapport. De Commissie adviseert het MER aan te vullen met de ontbrekende informatie vóór een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Jurgen van der Heijden
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Edam-Volendam

Bevoegd gezag
Gemeente Edam-Volendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 27 jun 2023