3749. Nota Ruimte

Het Rijk wil met de nieuwe nationale omgevingsvisie, de Nota Ruimte, meer regie nemen over de ruimtelijke ordening. Denk aan ruimtelijke keuzes in verband met klimaat, energie, wonen, landbouw en natuur. Het Rijk wil daarbij zorgen voor een goede kwaliteit van de leefomgeving, nu en in de toekomst.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het ministerie zet daarvoor het instrument van de milieueffectrapportage vroeg in. De Commissie waardeert daarnaast dat er vier duidelijk verschillende varianten zijn: van doorgaan op huidige voet tot water meer ruimte geven. De Commissie adviseert om de varianten uit te werken met een helder doel voor ogen. Ga daarbij ook in op zoetwater, luchtvaart, energietransitie en de Noordzee. Werk daarnaast keuzes voor natuur en landbouw uit. De samenhang tussen deze keuzes is belangrijk om de gevolgen voor de kwaliteit van ruimte en omgeving te kunnen beoordelen. Dat is essentieel omdat de vele opgaven in Nederland met elkaar concurreren om ruimte. Tot slot adviseert de Commissie om naar de zeer lange termijn te kijken. Dat is in ieder geval voor klimaat en waterveiligheid van belang: de ernstige gevolgen van zeespiegelstijging zijn mogelijk pas over decennia merkbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
ir. Yttje Feddes
prof. dr. ing. Karst Geurs
dr. Hasse Goosen
ing. Rob Vogel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 05 sep 2023