3750. Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA)

Het kabinet gaat een Tweede Nationaal programma radioactief afval opstellen dat het beleid beschrijft voor het veilig beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen van ontstaan tot aan eindberging. Nederland heeft met radioactief afval te maken dat bijvoorbeeld vrijkomt bij het opwekken van energie in de kerncentrale Borssele.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
03-10-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-01-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Waar gaat het Nationaal programma radioactief afval over en waarover niet?
De Commissie merkt op in haar advies dat de afbakening van het programma onduidelijk is. Gaat het alleen over bestaand beheer richting eindberging of meer? Voorbeelden hiervan zijn het wel of niet anticiperen op plannen voor nieuwe kerncentrales en op mogelijk nieuw afvalbeleid over hergebruik van laag radioactief afval. Onzeker is waar, wanneer wat besloten wordt. Consequentie hiervan is dat ook onduidelijk is waarvan precies wanneer de milieugevolgen onderzocht moeten worden. In haar advies gaat de Commissie er vanuit dat het milieueffectrapport in ieder geval zal ingaan op de milieugevolgen van de zogenoemde ‘routekaarten eindberging’ voor hoog radioactieve afval en de verbruikte splijtstoffen. De minister is aan het toewerken naar besluiten hierover. Ook gaat zij er vanuit dat de snel groeiende hoeveelheid radioactief afval van ziekenhuizen en de urgente capaciteitsproblemen bij provinciale depots voor laag radioactief afval een plek zullen krijgen in het rapport. In haar advies doet zij suggesties voor milieuonderzoek hiernaar.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
dr. Ronald Smetsers
Eef Weetjens
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag m.e.r.-procedure: staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
009.1 Advies vanwege grensoverschrijdende gevolgen
C23.0 2018: oprichting van installatie voor behandeling van splijtstoffen of hoog radioactief, definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, of uitsluitend opslag >10 jr van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein
C5 Installaties voor: de productie of de verrijking van splijtstoffen, de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval, de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, alleen de definitieve verwijdering van radioactief afval of alleen de (voor meer dan 10 jaar geplande) opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein
C6 Installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval anders dan bedoeld in C5

Bijgewerkt op: 30 jan 2024