3759. Wespendief en Windenergie Veluwe, provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil weten hoe ze windturbines bij Natura 2000-gebied de Veluwe het beste kan laten plaatsen én de wespendief zoveel mogelijk beschermen. De Veluwe is voor de wespendief als Natura 2000-gebied aangewezen en de populatie staat al onder druk. Voordat Gedeputeerde en Provinciale Staten besluiten over nieuw beleid en de wijziging van de omgevingsverordening, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-07-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-11-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
07-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-02-2024 Ter inzage legging MER
11-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn verschillende mogelijkheden bekeken wat betreft plaatsing van windturbines en bescherming van de wespendief. Een alternatief met een gebiedsspecifieke analyse van vliegroutes en voedselgebieden van de wespendief ontbreekt. Plaatsvervangend voorzitter Commissie mer Liesbeth van Tongeren: “Als je preciezer weet waar die vogels vliegen en eten kun je vogels beter beschermen en toch zorgen voor goede opbrengsten van windturbines.” De Commissie mist daarnaast informatie over effecten op de wespendief op grotere afstand van de Veluwe en over de sterfte van jonge wespendieven. De wespendief staat onder druk door stikstofneerslag, klimaatverandering en recreatiedruk. Informatie in het rapport ontbreekt over de impact van deze factoren op de wespendief en welke maatregelen hierop zijn of worden genomen.
De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de beleidslijn windenergie en de wijziging van de omgevingsverordening.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het rapport worden verschillende mogelijkheden (‘alternatieven’) onderzocht om sterfte van wespendieven door windturbines tegen te gaan. Zoals in een zone rondom de Veluwe geen nieuwe windparken meer toe staan, windturbines in de zomermaanden overdag stil te zetten of een combinatie van deze maatregelen. De Commissie adviseert om al bekende gebiedsspecifieke informatie over het vlieg- en eetgedrag van de wespendieven te gebruiken. Scherp de alternatieven daarop aan en ook de uiteindelijke beoordeling van de alternatieven. Het voorstel vanuit de provincie is om alleen de gevolgen op volwassen broedparen in beeld te brengen. De Commissie benadrukt dat ook de sterfte van jonge wespendieven in beeld moet worden gebracht omdat dit van impact is op het bereiken van de wettelijke doelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
drs. Martin Poot
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken

Bijgewerkt op: 11 apr 2024