3761. Bestemmingsplan buitengebied 2023 gemeente Reusel - De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden stelt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op. Het plan richt zich op het behoud van bestaande kwaliteiten en functies in het buitengebied. Ook biedt het uitbreidingsruimte voor agrarische bedrijven. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2023 Ter inzage legging MER
02-11-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed dat de geurhinder voor bewoners van de gemeente enigszins kan toenemen. De gevolgen voor de gezondheid van bewoners door de blootstelling aan fijnstof en endotoxinen zijn nog niet goed in beeld, zegt de Commissie. Bovendien onderschat het rapport de gevolgen voor het watersysteem en de beschermde natuurgebieden. Het plan staat een aanzienlijke toename van boomteelt toe, waardoor meer grondwateronttrekkingen nodig zullen zijn en natuurgebieden verder kunnen verdrogen. Dit is in de provincie Noord-Brabant een groot risico.
De Commissie adviseert verder om te beschrijven of het voor agrarische bedrijven in de praktijk wel mogelijk zal zijn om gebruik te maken van de uitbreidingsmogelijkheden in het plan. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de milieukwaliteit in het gebied en de strikte regelgeving en rechtspraak over vooral stikstofdepositie en geurhinder. Dit moet allemaal in samenhang worden beschouwd om te weten of uitbreiding van agrarische bedrijven mogelijk is.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en dan pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Peter van der Molen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel - de Mierden

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Reusel - de Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
A1 Installaties voor intensieve veehouderij
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 02 nov 2023