3765. Omgevingsvisie Bernheze

De gemeente Bernheze stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op de lange termijn. Hierin worden keuzes gemaakt voor onder andere gezonde leefomgeving, klimaat, landbouw, economie en landschap. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-01-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat nog niet zien in hoeverre de ambities uit de omgevingsvisie met elkaar conflicteren en welke maatregelen er zijn om die botsingen te verzachten of op te lossen. Bijvoorbeeld is in het dekzandgebied nog niet duidelijk of meer veehouderij goed samengaat met een verhoging van het grondwaterpeil.
Verder ontbreekt nog een aanpak voor monitoring en evaluatie van de ontwikkelingen. Dat is wel nodig omdat er nog veel onzeker is. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe vlot de vrijwillige verhuizing van veehouderijen uit de Peelhorst en het Beekdal naar het dekzandgebied zal verlopen. De vele onzekerheden leiden tot een te rooskleurige beoordeling van effecten, schrijft de Commissie in haar advies.
De Commissie adviseert om het omgevingseffectrapport op deze punten aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Roeland van Kerkhoff
Margo Meeuwissen, MSc
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Josefine van der Heijde

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bernheze

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
A1 Installaties voor intensieve veehouderij
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen
J12 Landinrichtingsprojecten

Bijgewerkt op: 30 jan 2024