3766. Duin- en dijkversterking Schiermonnikoog

Wetterskip Fryslân wil de dijk en de duinen op Schiermonnikoog versterken. Deze voldoen namelijk niet meer aan de gestelde veiligheidseisen vanwege de stijgende zeespiegel. Voordat Gedeputeerde Staten van Fryslân hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het rapport.   

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-12-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport te beschrijven welke delen van de dijk en duinen veiligheidsproblemen hebben, hoe ernstig deze zijn en op welke termijn ze spelen. Geef aan hoe de dijk- en duinversterking samenhangt met opgaven voor natuurherstel en bescherming van het landschap. De Commissie adviseert om twee versterkingsmogelijkheden uit te werken: ‘regulier versterken’ en ‘waterkerend landschap’. Bij ‘regulier versterken’ beperkt de ingreep zich tot een smalle strook rondom de te versterken dijk en duinen. Bij ‘waterkerend landschap’ wordt ook het voor- en achterland ingezet om het water te keren. Denk aan het realiseren van een flauwere helling aan de zeezijde van de dijk zodat de golven minder hoog tegen de dijk slaan. ‘Waterkerend landschap’ biedt naar verwachting meer mogelijkheden om op de lange termijn de natuur te versterken, maar zorgt mogelijk wel op korte termijn voor natuurschade door aanlegwerkzaamheden. Breng hiervan de positieve en negatieve effecten in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ir. Femke Visser

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
K4 Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen
K6 Kustwerken om erosie te bestrijden of maritieme werken die de kust kunnen wijzigen door de aanleg van onder meer dijken, pieren, havenhoofden of andere kustverdedigingswerken, met uitzondering van het onderhoud en herstel van deze werken

Bijgewerkt op: 07 dec 2023