377. Golfbaan Eemland te Eemnes

Het voornemen behelst de aanleg van een 18-holes golfbaan met driving range, oefenfaciliteiten, clubgebouw en daarbij behorende infrastructurele voorzieningen op het terrein gelegen in het gebied Zuidpolder te Veen, in de gemeente Eemnes, tussen de Rijksweg A27 en A1, de Gooyergracht-Zuid en de Verlengde Laarderweg (54,5 hectare).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-08-1991 Datum kennisgeving
22-08-1991 Ter inzage legging van de informatie
18-10-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-11-1993 Kennisgeving MER
01-11-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing a
11-04-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-1994 Kennisgeving MER
28-04-1994 Ter inzage legging MER
25-05-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 5 november 1993 werd verzocht advies uit te brengen over het MER. Op 15 maart 1994 vond een gedachtewisseling plaats met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer over het MER. De Commissie was van mening dat op bepaalde punten essentiële informatie ontbrak. Dit betrof met name het ontbreken van een meest milieuvriendelijk alternatief (mma). Een op dat terrein aanwezig loofbos uit 1845 werd niet gespaard. Het in het MER gepresenteerde mma was naar de mening van de Commissie niet hét mma. Een aanvulling op het MER is op 11 april 1994 aan de Commissie gezonden. In de aanvulling is een mma opgenomen waarbij het loofbos in zijn geheel wordt gespaard. In het vastgestelde bestemmingsplan wordt uitgegaan van behoud van het loofbos. 

Sedertdien zijn enkele wijzigingen in het plan aangebracht. De raadsleden van de fractie Dorpsbelang drongen er daarom op aan dat er opnieuw een milieueffectrapport zou worden opgesteld.

In juli 1998 heeft de Provinciale Planologische Commissie echter positief geadviseerd over het bestemmingsplan. Inmiddels was via een inrichtings- en beheerplan via een convenant tussen de Goyer Golf- en Countryclub en de gemeente Eemnes vastgelegd welke maatregelen op het terrein zouden worden getroffen, en was dit convenant positief beoordeeld door provincie en Stichtse Milieufederatie (SMF).

Toch kwam de SMF in februari 1999 tot de conclusie dat het aantasten van 6 hectare bos ten behoeve van de golfbaan aanleiding zou kunnen zijn voor een procedure tegen de aanleg van de golfbaan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Alexander Daniel Maier
dr. Nico de Vries

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Initiatiefgroep Golf Recreatie Eemland

Bevoegd gezag
Eemnes

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018