3771. Omgevingsvisie gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland stelt een nieuwe omgevingsvisie op. Deze biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen tot het jaar 2030 (met een doorkijk naar 2040). De gemeente zet in op het ontwikkelen van nieuwe functies (bedrijventerreinen, woningen, bereikbaarheid). Ze wil dit combineren met verbeteringen voor landschap, natuur, cultuurhistorie en behoud van noaberschap en sociale structuren. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de milieugevolgen in een omgevingseffectrapport (OER) onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-10-2023 Ter inzage legging MER
01-02-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De effectbeoordeling en -beschrijving is onvoldoende navolgbaar, schrijft de Commissie in haar advies. Daardoor is onduidelijk hoe tot het voorkeursalternatief is gekomen. Dit wordt versterkt door de manier waarop de referentiesituatie is beschreven. Vooral de beschrijvingen van landbouw, natuur, klimaatadaptatie en energieopwekking zijn niet compleet.
Tot slot merkt de Commissie in het advies in op dat het principe “bodem en water sturend” niet concreet en ruimtelijk is uitgewerkt. Dit is wel belangrijk omdat keuzes die daarbij worden gemaakt doorwerken in de (on)mogelijkheden voor landbouwtransitie.
De Commissie adviseert de ontbrekende informatie in een aanvulling op het OER op te nemen en pas daarna een besluit te nemen over de Omgevingsvisie Berkelland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Sjoerd Bokma
drs. Robert Jan Jonker
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Paul van der Zee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 01 feb 2024