3791. Waterfront Stedelijke Kust Lelystad

De gemeente heeft bestemmingsplan ‘Waterfront Stedelijke Kust Lelystad’ opgesteld. Het plan voorziet in onder andere de uitbreiding van het Bataviakwartier en de bouw van maximaal 3.000 woningen. Deze woningen komen deels op nieuw aan te winnen land in het Markermeer. Daarvoor zijn onder meer aanpassing van de haven voor binnenschepen nodig, zandwinning in het Markermeer en aanpassingen aan de primaire waterkering. Voordat de gemeente Lelystad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-10-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
De gemeente wil land aanwinnen in beschermd water en beschermde natuur. De noodzaak van deze landaanwinning is onvoldoende onderbouwd. Zo zijn er bijvoorbeeld geen volwaardige alternatieven onderzocht die minder ingrijpend zijn. Ook is de relatie met het Rijksbeleid over landaanwinning en zandwinning in het Markermeergebied onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Dit geldt ook voor de relatie met bestaand gemeentelijk beleid. Een beoordeling vanuit stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit ontbreekt. Er is nog geen oplossing voor het (licht) negatieve effect op de Veluwe. Daarnaast zijn de effecten op landschap, cultureel erfgoed en archeologie niet navolgbaar beoordeeld, aldus de Commissie.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Casper van der Giessen
dr. Heleen van Londen
Margo Meeuwissen, MSc
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van B&W Lelystad

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D04 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven, visserijhaven of wijziging of uitbreiding laad/lospier voor schepen >= 900 ton laadvermogen of wijziging of uitbreiding opp. >=100 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D29.2 2018: De winning van mineralen door afbaggering van zee,- meer- of rivierbodem (of uitbreiding of wijziging daarvan) als oppervlakte >= 50 en in gevoelig gebied als bedoeld onder a of b tot 3 zeemijl uit de kust of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 06 jun 2024