3802. Evolution Terminals B.V. (te Vlissingen)

Evolution Terminals wil een tankterminal realiseren voor de op- en overslag van ammoniak, methanol en biobrandstoffen. Deze terminal komt op het Zeehaven- en industrieterrein Sloe bij Vlissingen en heeft een opslagcapaciteit van 850.000 m3. Voordat de provincie Zeeland besluit over de omgevingsvergunning voor de terminal zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Op verzoek van de provincie toetste de Commissie de juistheid en volledigheid van dit rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-01-2024 Ter inzage legging MER
11-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De terminal brengt risico’s met zich mee voor andere bedrijven en omwonenden. Geef duidelijk aan of het project voldoet aan de meest recente veiligheidseisen, zegt de Commissie in haar advies. Ook zijn veiligheidsrisico’s in de transportketen nog niet duidelijk genoeg in beeld gebracht. De aanvoer van stoffen gaat per schip. De afvoer vindt plaats per (binnenvaart-)schip, trein of vrachtwagen. Verder is er nog onvoldoende zekerheid over de effecten op de natuur als het gaat over de stikstofdepositie en beschermde vogelsoorten. De Commissie adviseert daarom eerst het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over de vergunningen voor Evolution Terminals B.V.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
ing. Erik Lambrechts
Leon Postma
ing. Gert Schouwstra, BPM
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evolution Terminals BV

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 11 apr 2024