3804. Omgevingsvisie Boxtel

De gemeente Boxtel stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling op de korte en langere termijn. Hierin maakt ze keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, duurzame mobiliteit, natuur en duurzame energie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-05-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een duidelijk beeld van de leefomgeving in de huidige situatie en de opgaven die op de gemeente afkomen. Voor de omgevingsvisie zijn de effecten van twee verschillende ontwikkelingsrichtingen met elkaar vergeleken. Deze verschillen vooral in aantallen woningen en voorzieningen en in uitbreiding van bedrijventerreinen.
Het omgevingseffectrapport geeft veel waardevolle informatie voor het besluit over de omgevingsvisie, zegt de Commissie. Het laat zien dat de omgevingsvisie positief bijdraagt aan bijna alle gemeentelijke ambities. Alleen voor gezondheid en veiligheid blijven knelpunten bestaan. Omdat veel keuzes nog uitgewerkt moeten worden in concrete acties en maatregelen, zoals voor duurzame energie en de transitie van het landelijk gebied, zijn veel effecten nog onzeker. Daarom is het belangrijk dat bij het besluit over de omgevingsvisie een overzicht beschikbaar is van de belangrijkste dilemma’s waarover de gemeenteraad nog moet besluiten. Ook is belangrijk dat de gemeente daarbij aangeeft hoe ze ervoor zorgt dat effecten op de omgeving en de gemeentelijke ambities daarin worden meegewogen.
De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen met dit overzicht, voordat een besluit wordt genomen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Robbert de Vries
drs. ing. Arjan van de Werken
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Jan Jacob van Dijk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
College van B&W Boxtel

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Boxtel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken
J10 Industrieterrein
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 22 mei 2024