3806. Partiƫle Herziening Programma Noordzee

De minister laat verschillende zoekgebieden voor windenergie op de Noordzee onderzoeken om zo de Nederlandse klimaatambities te halen. Het gaat om de gebieden ‘Doordewind’, ‘Doordewind (west)’, ‘Lagelander’ en ‘Zoekgebied 6/7’. Het doel is om 29 gigawatt extra energie op zee te realiseren in de periode tussen 2031 en 2040. Hoeveel energie de verschillende gebieden kunnen opwekken is nog onzeker. Dit komt onder andere door mogelijke mijnbouw en gaswinning op zee. Daarom is gekozen om per gebied de milieueffecten in beeld te brengen voor de minimaal en maximaal te plaatsen hoeveelheid windenergie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-03-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie ondersteunt de voorgestelde aanpak voor het rapport. Hiermee ontstaat een goed beeld van de bandbreedte aan mogelijke milieueffecten. Let daarbij goed op de effecten op natuur en door cumulatie met andere activiteiten zoals visserij, zegt de Commissie in haar advies.
Voor verschillende milieuaspecten spelen belangrijke onzekerheden of ontbreekt informatie door kennistekorten. De Commissie adviseert om daarom aan te geven wat dit betekent voor de besluitvorming over de windenergiegebieden, scheepvaartroutes en de zandwinning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Ir. Jos van Doorn
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat (RWS - Ministerie van I&W)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
B2 Winning van mineralen door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem
C16.2 2018: winning, wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee (territoriale zee en continentaal plat) muv 16.4 als winplaats(en) (gezamenlijk) >=500 ha of >=10.000.000 m3
C2 Windparken
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 27 mrt 2024