381. Composteringsinstallatie Boeldershoek te Hengelo /Enschede

Het samenwerkingsverband Twente is van plan een composteringsinrichting met een capaciteit van circa 60.000 ton per jaar te bouwen op de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek te Hen gelo/Enschede1.    1 Zie ook project 208, 487, 501, 613.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-11-1991 Datum kennisgeving
20-11-1991 Ter inzage legging van de informatie
08-01-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-01-1993 Kennisgeving MER
13-01-1993 Ter inzage legging MER
03-03-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
17-12-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Er bestond enige twijfel of voor dit initiatief ook een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig zou zijn. Op 22 november 1991 gaf de waterkwaliteitsbeheerder van het gebied, het waterschap Regge en Dinkel, te kennen dat in plaats van een vergunningaanvraag zou kunnen worden volstaan met een kennisgeving van de lozing. 

De Commissie heeft in haar toetsingsadvies aangegeven het MER voldoende te vinden voor besluitvorming. Wel plaatste zij enkele kanttekeningen. Die betroffen onder andere de lage prognoses van ingezameld GFT, de bedrijfsinterne milieuzorg, de luchtbehandeling en de voorspelde ammoniak- en geuremissies.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Bram Klapwijk
ing. Cees Roos

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twente

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007