3813. Programma energie provincie Overijssel

Provincie Overijssel wil in het kader van de energie-opgave voor 2030 vier voorkeursgebieden aanwijzen voor het opwekken van windenergie. Ook buiten deze voorkeursgebieden zijn verschillende locaties voor windenergie in beeld. Afhankelijk van de locatie en het gekozen turbinetype, zoekt de provincie plek voor 60 tot 135 windturbines.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-01-2024 Ter inzage legging MER
17-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Hoewel het OER veel goede informatie bevat, is nog onduidelijk wat de effecten van windturbines op weidevogelgebieden en Natuurnetwerk Nederland betekenen voor de plaatsingsmogelijkheden. De Commissie adviseert om te verkennen of het mogelijk is om de energie-opgave te halen als deze beschermde natuurgebieden en andere gebieden met grote risico’s voor de natuur worden vermeden. Ook buiten de beschermde gebieden zijn namelijk effecten op bijvoorbeeld vogels te verwachten. Naast het verduidelijken van de effecten op natuur, vraagt de Commissie om te onderbouwen hoe de provincie de verdeling van de energie-opgave over de provincie heeft bepaald. Ten slotte vraagt ze aan te geven welke hinder omwonenden ondervinden als windturbines op respectievelijk 1.000 of 2.000 meter afstand tot woningen staan. De Commissie adviseert om het OER op deze drie punten aan te vullen voordat de provincie over het Provinciaal Programma Energie en de wijziging van de Omgevingsverordening besluit.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Jan van der Grift
drs. Martin Poot

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken

Bijgewerkt op: 17 apr 2024