3814. AWZI Haarlem Waarderpolder

Het Hoogheemraadschap Rijnland wil de afvalwaterzuivering (AWZI) op het Waarderpolder-bedrijventerrein in Haarlem, vernieuwen. De installaties zijn aan het einde van hun technische levensduur. De capaciteit voor de afvalwaterzuivering wordt uitgebreid. Ook wordt straks op de locatie Haarlem het slib uit de regio vergist. Met de innovatieve technologie die wordt toegepast, wordt zes keer zoveel slib verwerkt als nu. Dit levert meer groen gas op en er blijft een kleinere hoeveelheid slib over. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over de AWZI, worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-12-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-12-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-04-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de processen om het afvalwater te zuiveren en het slib centraal te vergisten duidelijk uit te leggen. Geef daarbij concreet aan wat de emissies naar water en lucht zijn. Deze informatie is nodig om de milieugevolgen van de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de leefomgeving en natuur in beeld te krijgen. Onderzoek verder de (technische) mogelijkheden om de hinder en de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te verkleinen door best bestaande technieken toe te passen.
Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Rijnland

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 16 apr 2024