383. Mestcompostering Gebr. Theeuwen B.V. te Blitterswijck

Het bedrijf produceert substraat voor de champignonteelt door compostering van paardenmest, pluimveemest, stro, gips en water (verse compost). Een deel van deze compost wordt door het bedrijf geënt met champignonmycelium (geënte compost).  Het bedrijf werkt momenteel zonder geldige milieuvergunning. De in het verleden verleende Hinderwetvergunning moet, blijkens een brief van de Minister van VROM van 6 juli 1988, worden vervangen door een Afvalstoffenwetvergunning, waarbij de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-09-1991 Datum kennisgeving
23-09-1991 Ter inzage legging van de informatie
27-11-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-10-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-1992 Kennisgeving MER
14-10-1992 Ter inzage legging MER
Bijlage alternatieven MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
26-02-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing had de Commissie op diverse onderdelen kritiek op het MER. Een groot deel van deze kritiek is door het opstellen van een aanvulling ondervangen. Dat gold niet voor de onderdelen geur en geluid. Voor de berekening van de geuremissies was alleen gebruik gemaakt van oude gegevens en is geen poging ondernomen een meer betrouwbare schatting te geven. Deze gegevens dienen zo snel mogelijk op basis van een evaluatieprogramma te worden bepaald. Ter onderbouwing van de vergunningaanvraag wat betreft het geluid kunnen bij de ontwerp-beschikking nadere gegevens worden gepresenteerd. Mede onder invloed van de opmerkingen van de Commissie is op basis van nader onderzoek naar de milieuhygiënische situatie een nieuwe vergunningaanvraag ingediend, omdat bleek dat oorspronkelijk gehanteerde aannamen onjuist waren. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim van Doorn
ing. Feenstra
ing. Ruud Jansen
dr. ir. Bram Klapwijk
ir. in 't Veld

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebr. Theeuwen B.V.

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018