384. Uitbreiding Esso raffinaderij met hydrocracker

Esso Nederland heeft het voornemen een zogeheten hydrocracker te bouwen voor de katalytische omzetting (onder toevoeging van waterstofgas) van een hoogzwavelige zware gasoliefractie in lichtere zwavelarme producten. Met de bouw van deze installatie wordt ingespeeld op de ontwikkeling waarbij via Europese richtlijnen scherpere milieueisen worden gesteld aan de kwaliteit van dieselolie. Met behulp van de hydrocracker kan dieselolie met een verlaagd zwavelgehalte worden geproduceerd.  Aangezien de capaciteit van de nieuwe installaties groter is dan 1 miljoen ton voeding per jaar, is er sprake van een m.e.r.-plichtige activiteit, gekoppeld aan de vergunningverlening ingevolge de hierboven genoemde wetten. De vergunningaanvragen voor de hydrocracker worden opgenomen in de aanvraag voor een revisievergunning voor het hele raffinaderijcomplex.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-10-1991 Datum kennisgeving
02-10-1991 Ter inzage legging van de informatie
24-01-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-10-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-1992 Kennisgeving MER
14-10-1992 Ter inzage legging MER
16-12-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. drs. van den Berg
ir. Anne Kiestra
dr. Heiko Nieboer
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Esso Nederland B.V. afdeling Raffinaderij

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.2 tot 1-4-2011: Aardolieraffinage: uitbreiding inrichting (m.u.v. smeermiddel)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018