401. Golfcomplex 'Staadegaard' te Renkum

Het plan is om een golfcomplex, 'Staadegaard', in een gebied van circa 120 ha ten westen van Bennekom aan te leggen. Gefaseerd zouden een 27 holes vol waardige wed strijdbaan, een 9 holes semi-volwaardige baan, diverse oefenfaciliteiten en bijbe horende voorzieningen moeten worden aangelegd..   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-01-1992 Datum kennisgeving
29-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
01-04-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-05-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-05-1993 Kennisgeving MER
26-05-1993 Ter inzage legging MER
18-08-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. De Commissie beval aan de niet-ruimtelijke mi lieuas pecten, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en beregenings water, te regelen in een be heerplan op grond van een convenant. 

Ten aanzien van de grondwateronttrekking constateerde de Commissie, dat meer water voor beregening nodig zou zijn dan in het MER was berekend. Voor eventuele ont trekking uit het tweede watervoerende pakket zou inzicht moeten worden gegeven in de milieueffecten.

In het bestemmingsplan wordt de golfbaan dichter naar de bebouwing toegeschoven. In het besluit wordt er van uitgegaan dat de activiteit na herziening van het Be sluit m.e.r. niet meer m.e.r.-plichtig is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
dr. de Berg
drs. Antoine Siepman

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Th├Ęta Beheer b.v.

Bevoegd gezag
Renkum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018