406. Keersluis bij Ramspol, tweede fase

Dit project is een vervolg op de m.e.r. keersluis Ramspol1. Die eerste (beleids-)fase heeft geleid tot het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat dat er een kering bij Ramspol zal worden gebouwd. In deze procedure op uitvoeringsniveau gaat het over de alternatieven voor deze kering, mede in relatie met de bijbehorende aanvullende dijkversterkingen.   1 Zie project 161.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-1992 Datum kennisgeving
14-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
05-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-03-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-03-1995 Kennisgeving MER
08-03-1995 Ter inzage legging MER
29-03-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Reactie

Opmerkingen bij de advisering

Dit project is oorspronkelijk gestart als een m.e.r. op uitvoeringsniveau. De projectnota/MER kwam begin 1995 gereed. De keersluis en kade tussen Ramspol en IJsselmuiden (traject Ganzesluis – Kattediep – Ramspol) zijn begin maart 1995 aangewezen als urgent te verbeteren dijkvakken in het Rijnstroomgebied in het kader van de Deltawet grote rivieren. Hierdoor is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet meer van toepassing.

Voor de beoordeling was een slechts een korte periode beschikbaar. Ook was het niet mogelijk dat de Commissie inspraakresultaten in haar beschouwingen betrok. Er was dan ook slechts sprake van een reactie op de projectnota/MER en niet van een toetsingsadvies over het MER. Daarin stelde de Commissie dat het MER haar goed bruikbaar leek voor de besluitvorming.

Nadat de beide colleges het besluit hadden vastgesteld volgens de Deltawet grote rivieren heeft de Schippersvereniging Schuttevaer beroep aangetekend in verband met de sluitfrequentie van de schutsluis.

De Raad van State heeft daarop op 16 juni 1995 het beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd. De Raad vond dat het besluit onterecht op grond van de Deltawet grote rivieren was genomen, omdat het besluit een principebesluit zou zijn in plaats van een uitvoeringsbesluit.

Er is echter verder gewerkt aan een uitvoeringsbesluit.

Bij de bouw en het beproeven van de balgstuw ontstonden technische problemen. Een belastingproef leidde in 2001 tot scheuren in een van de doeken. Op 11 december 2002 is de balgstuw uiteindelijk officieel in gebruik genomen door staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
dr. ir. Kalkwijk
dr. Cees Kwakernaak
drs. Ron Mes
prof. drs. Vervloet

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
stuurgroep Ramspol

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland
Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat
Benoorden de Dedemsvaart
Bezuiden de Vecht
De Noorder Vechtdijken
Fleverwaard
IJsseldelta
Noordoostpolder
Salland
Vollenhove

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008