412. Woningbouw Haarlemmermeer-west

Het betreft de verstedelijking van het westelijk deel van het gemeentelijk grondgebied met een uitbreiding van de woningvoorraad van 10.000 – 15.000 woningen voor de periode 1995 – 2005 en een verdere uitbreidingsmogelijkheid tot 20.000 à 25.000 woningen tot 2015. Verder zijn er in het plangebied bedrijventerreinen en groenvoorzieningen gepland.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-03-1992 Datum kennisgeving
20-03-1992 Ter inzage legging van de informatie
27-05-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-04-1994 Kennisgeving MER
07-04-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-10-1994 Kennisgeving MER
21-10-1994 Ter inzage legging MER
24-10-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In eerste instantie was aanbevolen het MER aan te vullen op de volgende onderdelen: 

● Een integrale visie ten aanzien van mobiliteit (in relatie tot de locaties voor woningbouw, bedrijventerreinen en groenvoorzieningen), inclusief een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten.

● Een motivering van de prioriteitsstelling binnen het meest milieuvriendelijke alternatief en een verdere uitwerking van de multicriteria-analyse, met name omdat dit alternatief diende als toetsingskader voor het compromismodel. Daaraan gekoppeld werd gevraagd de milieueffecten van het compromismodel expliciet te vermelden (dus niet alleen in relatie tot het meest milieuvriendelijk alternatief).

● De locatiekeuze van de bedrijventerreinen als volwaardig onderdeel van de modelkeuze.

● De relatie van de groenvoorzieningen met andere ingrepen.

 

In haar toetsingsadvies stelt de Commissie dat het MER met de aanvulling daarop voldoende basis biedt om het milieubelang bij de besluitvorming een rol te laten spelen. In de aanvulling staat het compromismodel centraal. Er blijkt dat dit model het resultaat is van het VINEX-investeringsakkoord. De mobiliteitseffecten worden beschreven. Verder wordt duidelijk dat externe ontwikkelingen een doorslaggevende rol spelen bij de planvorming. De Commissie beveelt in haar advies dan ook aan de besluitvorming stapsgewijs te laten plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele, externe ontwikkelingen.

Dit zou bij de plantoelichtingen kunnen leiden tot een herordening van de informatie uit het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
ir. Bot
ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Bas de Koning
ir. Meijer
drs. Slaats
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018