435. Recreatie noordelijke kuststrook bij Lelystad

De voorgenomen activiteit behelst de ontwikkeling van de Noordelijke Kuststrook, in de gemeente Lelystad en omvat de volgende deelactiviteiten:  a. de uitbreiding van de Houtribhaven; b. ontwikkeling van de golfbaan en de ontwikkeling van het centrumgebied met woningen, recreatieve en winkelvoorzieningen horeca; c. uitbreiding van de jachthaven 'Flevo Marina' en de bouw van een hotel en congresfaciliteiten; d. bouw van woningen (mogelijk met schone bedrijfsuitoefening) en ontwikkeling van een museale functie; e. bouw van woningen nabij de Houtribhaven; f. aanleg van een zandstrand. Op een aantal activiteiten uit het plan is het Besluit m.e.r. van toepassing. Het gaat hier in het bijzonder om de uitbreiding van de Houtribhaven, met meer dan 500 ligplaatsen en om de uitbreiding van een 9-holes golfbaan tot een 27-holes golfbaan met een oppervlakte van meer dan 50 hectare). De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan te nemen besluiten over drie bestemmingsplannen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-1992 Datum kennisgeving
24-06-1992 Ter inzage legging van de informatie
24-09-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-07-1993 Kennisgeving MER
14-07-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing a
10-12-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-12-1993 Kennisgeving MER
15-12-1993 Ter inzage legging MER
04-02-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing kwam de Commissie tot de conclusie dat het MER essentiële tekortkomingen bevatte. Punten van kritiek waren onder andere dat de effecten te globaal waren beschreven en dat de vergelijking van alternatieven niet correct was uitgevoerd. Op 9 december 1993 besloot de gemeenteraad om het MER dat hij eerder op 8 juli van dat jaar had aanvaard, in te trekken en een door het college in oktober 1993 aanvaard MER ter visie te leggen. Bij de toetsing van dit nieuwe MER oordeelde de Commissie dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bood. 

Het besluit over Noordelijke kuststrook I zal naar verwachting in 1996 worden genomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Wim Keijsers
drs. Antoine Siepman
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lelystad

Bevoegd gezag
Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007