438. Verwerking fotografisch chemisch afval bij Argentia Moerdijk

Argentia wil haar be- en verwerkingsactiviteiten verplaatsen van een locatie aan de Oostelijke Randweg naar de Middenweg op het industrieterrein, eveneens te Moerdijk. Daar wil zij een inrichting bouwen voor het verzamelen, overslaan, bewerken en verwerken van fotografische chemische vloeistoffen en andere fotografische afvalstoffen. De verschillen met de oude locatie zullen onder andere bestaan uit het proces voor zilverterugwinning (in plaats van elektrolytische terugwinning chemische terugwinning), de integratie van filmverkleining in het filmwasproces (ter beperking van emissies), de koppeling van een gaswasser aan het zilversmeltproces, de verglazing van het restproduct van de indampinstallatie en de aanleg van een spoelstraat voor lege emballage.  De verwerkingscapaciteit zal circa 10.715 ton per jaar bedragen, waarvan 7.700 ton fotografische vloeistoffen (chemisch afval) en 3.015 ton kunststofafval (voornamelijk filmafval). De verwerking van fotografische vloeistoffen blijkt volgens de startnotitie uitgebreid te kunnen worden tot ca. 15.000 ton bij een eventuele toekomstige uitbreiding tot een drieploegensysteem.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-07-1992 Datum kennisgeving
03-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
16-09-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-11-1993 Kennisgeving MER
05-11-1993 Ter inzage legging MER
03-01-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voor de locatie aan de Oostelijke Rand weg had Argentia een Hinderwetvergunning en twee Wca-vergunningen: een voor bewaren en verwerken en een voor inzamelen van chemisch afval. 

In de startnotitie gaf de initiatiefnemer op de nieuwe lo catie aan de beste bestaande technieken te willen toe passen ter bescherming van het milieu. Daarom gaf de Commissie bij het richtlijnenadvies aan, dat het MER zou moeten worden toegespitst op de emissies van de activiteit en de mitigerende maatregelen.

In het toetsingsadvies stelde de Commissie, dat het MER voldoende informatie bevatte voor besluitvorming. Wel plaatste de Commissie kanttekeningen bij enkele punten in het MER. Zo was de basis voor de be rekeningen van de emissies niet erg gefundeerd; de Commissie beval daarom aan in de evaluatie aandacht te besteden aan de werkelijke uitstoot. Ook vroeg zij aan dacht voor onderbouwing van de keuze om over te scha kelen van chemische èn elektrolytische ont zilvering (op de oude locatie) naar louter chemische ontzilvering.

In het besluit over de Wca-vergunningaanvraag weigert de minister aan Argentia vergunning voor inzameling van emballage van anderen die Argentia niet zelf kan be-of verwerken, van loodfolie, van zinketsbaden en van magnesiumetsbaden. Voor de andere aangevraagde ac tiviteiten wordt wel vergunning verleend.

Het evaluatierapport werd op 13 juli 2001 bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de werkelijke activiteit op onderdelen afwijkt van de in het MER beschreven en vergunde. Uiteindelijk is toch gekozen voor elektrolytische ontzilvering en de oven wordt gas- in plaats van elektrisch gestookt. Omdat Argentia het enige bedrijf in Nederland is dat fotografisch afval volgens de minimumstandaard uit het MJGA verwerkt, is de concurrentiepositie zo slecht dat de verglazingsoven in 1999 buiten gebruik moet worden gesteld. De ontzilverde vloeistof wordt nu naar een externe verwerker afgevoerd. Wat betreft de milieugevolgen zijn in het MER de geluidemissies juist voorspeld. Ook de emissies naar de lucht voldeden aan de verwachtingen en de vergunningvoorschriften, met uitzondering van zilver. Hiervoor moet het bedrijf binnen 9 maanden aanvullende maatregelen treffen. Ook de wateremissies waren hoger dan voorspeld. Nu de verglazingsoven niet meer werkt, is er echter geen lozing meer van bedrijfsafvalwater, hetgeen verdere maatregelen overbodig maakt.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Anne Kiestra
ing. Wolf

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Klomberg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Handelsonderneming Argentia b.v.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018